سفرنامه «روایت خدمت»| از یزد برای شهرستان مروست

2024 01 24
با سفرنامه «روایت خدمت» در قالب گزارش سفرهای کاری و اداری استاندار یزد پیرامون پیگیری مطالبات مردمی وتحقق «سند یزد نوین» در عرصه استانی همراه باشید.

سفرنامه «روایت خدمت»| از یزد برای شهرستان خاتم

2024 01 24
با سفرنامه «روایت خدمت» در قالب گزارش سفرهای کاری و اداری استاندار یزد پیرامون پیگیری مطالبات مردمی وتحقق «سند یزد نوین» در عرصه استانی همراه باشید.

سفرنامه «بلیط خدمت »| از یزد برای استان یزد 2

2024 01 16
با دومین سفرنامه «بلیط خدمت» در قالب گزارش سفرهای کاری و اداری استاندار یزد پیرامون پیگیری مطالبات مردمی وتحقق « سند یزد نوین»  در عرصه ملی و بین المللی همراه باشید.

سفرنامه «بلیط خدمت » | از یزد برای استان یزد

2024 01 10
با سفرنامه «بلیط خدمت» در قالب گزارش سفرهای کاری و اداری استاندار یزد پیرامون پیگیری مطالبات مردمی وتحقق « سند یزد نوین»  در عرصه ملی و بین المللی همراه باشید.