​​​​​​​آدرس: یزد، میدان حضرت امام حسین(ع)، استانداری یزد

كدپستی: 8916188614

تلفن: 31111 (035) -- نمابر: 36243888 (035)

رایانامه: info@ostanyazd.ir

فرم پیشنهاد بازرسی

گزارش مردمی
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​سامانه 111
​​​​​​​