روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

گزارش تصویری برگزاری مراسم ایام محرم با رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی هیئات مذهبی اتباع و مهاجرین خارجی

برگزاری مراسم ایام محرم با رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی هیئات مذهبی اتباع و مهاجرین خارجی