فراخوان شناسایی استعدادهای برتر نخبگان اتباع و مهاجرین خارجی مقیم استان یزد درعرصه های مذهبی، هنری، علمی، ورزشی، اقتصادی

اداره کل اموراتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد درنظر دارد به منظور شناسایی نخبگان و فعالین اتباع خارجی درعرصه های هنری، علمی ،مذهبی ، اقتصادی و....نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی اتباع نخبه وفعال اقدام نماید.لذا از اتباع محترمی که در عرصه های فوق دارای مهارت رتبه و....هستند دعوت می‌کرد نسبت به تکمیل فرم ذیل ارسال مستندات اقدام نمایند.