نشست با ریاست اداره امور شعب بانک ملی استان یزد

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد در دیدار دکتر پور جان آبادی با محسنی راد مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد آخرین وضعیت طرح جذب منابع و سرمایه های خرد اتباع و مهاجرین خارجی استان مورد بحث قرار گرفت . در این دیدار که با حضور تعدادی از مدیران ارشد بانک ملی استان برگزار شد ضمن تشکر از همکاری و اقدامات موثر وخدمات مطلوب ارائه شده به اتباع و مهاجرین خارجی استان راهکارها و کیفیت بخشیدن به ادامه همکاری مطرح و مقرر شد با هماهنگی های ستادی موانع و مشکلات مرتفع گردد.