روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی:

جلسه هماهنگي كمك به افزايش پوشش واكسيناسيون اتباع خارجي تشكيل شد.

خوشنويس مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي گفت اداره كل امور اتباع آمادگي كامل در جهت همكاري با دستگاه هاي ذيربط در اين راستا را دارد

جلسه هماهنگي كمك به افزايش پوشش واكسيناسيون اتباع خارجي تشكيل شد.

جلسه هماهنگي كمك به افزايش پوشش واكسيناسيون اتباع خارجي استان با حضور مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي،جانشين فرماندهي سپاه الغدير استان ، رئيس مركز بهداشت شهرستان يزد و كارشناسان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي در محل اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي تشكيل گرديد. 

خوشنويس مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي در اين جلسه ضمن تشكر از زحمات دانشگاه علوم پزشكي و سپاه در امر واكسيناسيون و ترغيب و تشويق افراد به اين امر اظهار داشت با توجه به اينكه ايمني جمعي با تكميل چرخه تزريق واكسن كرونا محقق مي گردد اداره كل اتباع آمادگي كامل در جهت همكاري با دستگاه هاي ذيربط در اين راستا را دارد. 

در اين جلسه مقرر گرديد با استفاده از ظرفيت معتمدين،متنفذين و ريش سفيدان و همچنين ايجاد پايگاه هاي سيار واكسيناسيون در مراكز تجمعي اتباع خارجي و … نسبت به افزايش پوشش واكسيناسيون اتباع خارجي اقدام گردد.