روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

جلسه ارزیابی نحوه اجرای پروژه های مشترک کنشگران توسعه پارس برگزار شد

جلسه بررسی اجرای طرح های مشترک کنشگران توسعه پارس و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در استان یزد با حضور مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و مدیر کنشگران توسعه پارس کشور برگزار شد و نحوه اجرا ی پروژه های مشترک ، نقش و مسئولیت کنشگران توسعه پارس مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، جلسه بررسی اجرای طرح های مشترک کنشگران توسعه پارس و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در استان یزد با حضور مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و مدیر کنشگران توسعه پارس کشور برگزار شد و نحوه اجرا ی پروژه های مشترک ، نقش و مسئولیت کنشگران توسعه پارس مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت.          
در این جلسه سعید پرویزی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص حضور ، معیشت و شرایط کسب و کار اتباع و مهاجرین خارجی به بیان درخواست ها و نیازهای ضروری جامعه اتباع خارجی به ویژه اقشار آسیب پذیر پرداخت .