روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

تقدیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد برای اجرای موفقیت آمیز طرح گلوبال فاند سل اتباع خارجی

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد برای اجرای موفقیت آمیز طرح گلوبال فاند سل اتباع خارجی در استان یزد تقدیر نمود

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، دکتر محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سعید پرویزی ، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد به منظور اجرای موفقیت‌آمیز طرح غربالگری گلوبال فاندسل اتباع و مهاجرین خارجی که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1398 اجرا گردید و استان یزد به عنوان موفق ترین استان در بیماریابی و درمان بیماری سل شناخته شد تشکر و قدردانی کرد.