روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرن خارجی:

تشکیل جلسه بررسي مسائل مرتبط با دفاتر خدمات اتباع خارجي استان

خوشنويس از تلاشهاي مستمر و اقدامات بعمل آمده در ارائه خدمات به اتباع خارجي توسط دفاتر خدمات تقدير نمودند و بر برنامه ريزي جهت واگذاري هر چه بيشتر ارائه خدمات از طريق دفاتر و نيز اهميت تعامل هر چه بيشتر كانون با ادارات اتباع تاكيد كرد

جلسه بررسي مسائل مرتبط با دفاتر خدمات اتباع خارجي استان به رياست ابولفضل خوشنويس مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استان و با حضور فرهاد باريكاني دبير و نايب رئيس هيات مديره كانون انجمن هاي صنفي دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجي در روز شنبه مورخ ٦ فروردين ماه ١٤٠٠ برگزار شد.

خوشنويس در ابتداي جلسه از تلاشهاي مستمر و اقدامات بعمل آمده در ارائه خدمات به اتباع خارجي توسط دفاتر خدمات تقدير نمودند و بر برنامه ريزي جهت واگذاري هر چه بيشتر ارائه خدمات از طريق دفاتر و نيز اهميت تعامل هر چه بيشتر كانون با ادارات اتباع تاكيد كرد. در این نشست پیرامون عملکرد دفاتر در استان بحث و تبادل نظر صورت گرفت .