روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد:جلسه شورای برنامه ریزی استان  با حضور مجازی سرکار خانم دکتر ابتکار ، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده و به ریاست دکتر طالبی استاندار یزد و جمعی از مدیران کل دستگاه های اجرایی استان برگزار شد

در این جلسه مدیر امور اتباع و مهاجرین خارجی به ارائه گزارشی از اقدامات اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد در اجرای سند ارتقاء زنان و خانواده مصوب سال 98 در حوزه اتباع خارجی پرداخت.

خانم دکتر ابتکار در ادامه اقدامات و تجربیات استان یزد در حوزه اتباع خارجی را الگویی موفق برای سایر استان های کشور مطرح نمود