بازدید معاون مدیر منطقه ای برنامه جهانی غذا از یزد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان یزد- کاترین فیونا جین نیوتن "معاون مدیر منطقه ای برنامه جهانی غذا در قاهره" به اتفاق نگار گرامی سرپرست بخش برنامه ریزی دفتر منطقه ای و مایسا الغریباوی نماینده برنامه جهانی غذا در ج.ا.ا.در سفر یک روزه خود به استان یزد ضمن دیدار با محسنی راد مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد از مهمانشهر تفت بازدید کردند. وی پس از گفتگو با مدیر مهمانشهر و بازدید از انبار ، کارگاه معیشتی و نانوایی و همچنین روند و تاثیرگزاری کمکهای برنامه جهانی غذا بر پناهندگان، بررسی نیازها و مشکلات به ویژه در حوزه فعالیتهای سازمان، درخصوص نیازها و پیشنهادات و افزایش بودجه برای پناهندگان ساکن در ایران قول بررسی و مساعدت داد. در این دیدار محسنی راد بر همت و تلاش بیشتر سازمانهای بین المللی بر اختصاص بودجه مناسب جهت کاهش مشکلات اتباع خارجی بویژه اتباع آسیب پذیر در حوزه مهارت آموزی و معیشت تاکید نمود.