روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

قدردانی و تشکر جناب آقای دکتر گویا رییس مرکز‌ مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و خانم دکتر ناصحی رئیس اداره کنترل سل و جذام مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت از اداره کل امور اتباع و مهاجرین‌ خارجی استانداری یزد  در عرصه مبارزه با بیماری سل در پاسخ به نیازهای بهداشتی گروه آسیب پذیر پناهندگان