به گزارش روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛
ايستگاه تب سنجي و غربالگري اتباع خارجي در ورودي مهمانشهر صحابه اردكان راه اندازي شد
 
این ایستگاه با همكاري اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي و مركز بهداشت و درمان شهرستان با هدف تب سنجي و غربالگري بيماران ایجاد و افرادی که قصد ورود به مهمانشهر را دارند در این مکان غربالگری و موارد مشكوك كنترل و پيگيري می‌شوند.