روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛
مدیران کل محترم امور اداری- مالی و دفتر فنی استانداری و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی بهمراه معاونین این دفاتر، از پروژه عمرانی ساخت مرکز ساماندهی اتباع خارجی استان واقع در بلوار مدرس بازدید میدانی بعمل آوردند
 
در این بازدید مراحل پیشرفت پروژه بسیار خوب ارزیابی گردید و در راستای تامین منابع مالی و تسریع انجام پروژه نیز پیشنهاداتی ارائه شد.
 
در این بازدید از زحمات و پیگیرهای بی وفقه مدیران، معاونین و کارشناسان محترم دفاتر اداری- مالی و دفتر فنی استانداری  تقدیر و تشکر گردید.