روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

گزارش تصویری از آغاز عملیات اجرایی بهسازی و مقاوم سازی سازه های مهمانشهر مهریز در برابر سیل و روان آب های فصلی

گزارش تصویری از آغاز عملیات اجرایی بهسازی و مقاوم سازی سازه های مهمانشهر مهریز در برابر سیل و روان آب های فصلی

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد: عملیات اجرایی بهسازی و مقاوم سازی سازه های مهمانشهر مهریز در برابر سیل و روان آب های فصلی با هماهنگی فرمانداری شهرستان مهریز اجرا گردید