روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد:

طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد اجرا شد.

.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد، بمنظور اجرای سیاستهای شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برای حفظ سلامت افراد جامعه به ویژه کارکنان دولت ، با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان یزد ، طرح ملی کنترل فشار خون در محل اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری با حضور کارشناسان بهداشت، فشار خون  پرسنل مورد بررسی قرار گرفت و توصیه های بهداشتی و درمانی به آنها ارائه شد.