روابط عمومی اداره کب امور اتباع و مهاجرین خارجی:

سفر رییس کشوری موسسه آلمانی سکوآ باتفاق مدیر کشوری موسسه کنشگران توسعه پارس به استان یزد

سفر رییس کشوری موسسه آلمانی سکوآ باتفاق مدیر کشوری موسسه کنشگران توسعه پارس به استان یزد

سفر رییس کشوری موسسه آلمانی سکوآ باتفاق مدیر کشوری موسسه کنشگران توسعه پارس به استان یزد

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی:با حضور رییس کشوری موسسه آلمانی سکوآ(Sequa)، مدیر کشوری موسسه کنشگران توسعه پارس، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای، معاونت نهضت سواد آموزی و مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان، راهکارهای ارتقاء مهارت و افزایش دانش و توانمندیهای اجتماعی اتباع و مهاجرین خارجی استان طی دو روز کاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بازدید از دپارتمان کارآفرینی، مراکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران و برادران یزد، مدرسه مهربانی پارس و کارگاه معیشتی خیاطی از جمله اقدامات این سفر بود.