روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد:

به اطلاع اتباع خارجی دارای کارت آمایش و هویت معتبر متقاضی بهره مندی از بیمه سلامت اقشار غیر آسیب پذیر می رساند؛ برابر با پیگیری به عمل آمده از طریق اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، بازه زمانی 10 روزه در ماه های ابتدایی هر فصل(تیرماه، مهرماه، دیماه) برای ثبت نام بیمه اقشار غیرآسیب پذیر حذف گردیده است.

باسمه تعالی
(( حذف بازه زمانی برای ثبت نام بیمه سلامت پناهندگان غیر آسیب پذیر ))
به اطلاع اتباع خارجی دارای کارت آمایش و هویت معتبر متقاضی بهره مندی از بیمه سلامت اقشار غیر آسیب پذیر می رساند؛ برابر با پیگیری به عمل آمده از طریق اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، بازه زمانی 10 روزه در ماه های ابتدایی هر فصل(تیرماه، مهرماه، دیماه) برای ثبت نام بیمه اقشار غیرآسیب پذیر حذف گردیده است؛ لذا اتباع مذکور می توانند با در دست داشتن مدرک معتبر کلیه اعضای خانوار، به یکی از دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات بیمه سلامت به پناهندگان در استان مراجعه و با پرداخت تعرفه مصوب، دفترچه بیمه سلامت با اعتبار یکسال از زمان صدور دفترچه، دریافت نمایند.
قابل ذکر است طبق ضوابط بیمه سلامت، دریافت خدمات بستری در بیمارستان پس از طی دوره انتظار 10 روزه از زمان صدور دفترچه امکان پذیر است.