اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد:

جلسه کارگروه کفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان برگزار گردید

سعید پرویزی با اشاره به جایگاه کارگروه کفالت اقامت و اشتغال و حضور دستگاههای متولی در زمینه نظارت بر اقامت و اشتغال اتباع خارجی این جلسات به صورت مستمر در طول سال تشکیل می گردد

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد  جلسه کارگروه کفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی در سالجاری برگزار شد.

 مدیرکل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد و رئیس کارگروه کفالت استان با اشاره به جایگاه کارگروه کفالت اقامت و اشتغال و حضور دستگاههای متولی در زمینه نظارت بر اقامت و اشتغال اتباع خارجی این جلسات به صورت مستمر در طول سال تشکیل می گردد

سعید پرویزی از تلاشهای مستمر و اقدامات بعمل آمده در ارائه خدمات به اتباع خارجی توسط دفاتر کفالت تقدیر نمودند و همچنین با عنایت به آغاز آمایش 15 اتباع خارجی به اهمیت تعامل در جهت تسهیل امور آمایش اشاره و زمینه موفقیت آن برشمرد و با تاکید بر نکارت مهم در اجرای آمایش از جمله حفظ و حراست اطلاعات اتباع بطور جدی ، از مدیران و متصدیان آمایش دفاتر کفالت درخواست نمودند مشکلات پیش رو را در اجرای بهینه طرح بیان تا در صورت امکان احصاء و بررسی آن صورت پذیر و در صورت نیاز به مرکز منعکس گردد.

وی ضمن تاکید بر برنامه ریزی جهت واگذاری هرچه بیشتر ارائه خدمات از طریق دفاتر کفالت، بر نظارت و بازرسی مستمر از این دفاتر تاکید کرد