روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

تشکیل ستاد استانی مقابله با کرونا

درجلسه ستاد استانی مقابله با کرونا در خصوص بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید ، تمهیدات ایجاد شده در خصوص رعایت شیوه نامه های بهداشتی و موانع و مشکلات پیش روی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد:سی امین جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا به ریاست استاندار یزد برگزار گردید. در این جلسه در خصوص بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید ، تمهیدات ایجاد شده در خصوص رعایت شیوه نامه های بهداشتی و موانع و مشکلات پیش روی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.