روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد:جلسه شورای هماهنگی بانکها و موسسات اعتباری استان درخصوص معرفی مدارک معتبر اقامتی اتباع خارجی ، پاسخگویی به ابهامات و سوالات و پیگیری و رصد اقدامات انجام شده توسط بانکها در برقراری و ارائه خدمات مورد نیاز و صدور کارت بانکی برای اتباع خارجی مجاز استان با حضور مدیر کل امور اتباع و ماجرین خارجی استانداری یزد و رئیس پلیس اداره مهاجرت و  گذرنامه استان تشکیل گردید