روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

 

بازدید نمایندگان کمیته هماهنگ کننده امور سازمان های غیر دولتی بین المللی به همراه روسای کشوری سازمان های ریلیف اینترنشنال, سازمان پناهندگی نروژی موسسه سکوآ در ج.ا.ا و همچنین. نمایندگان موسسه کنشگران توسعه پارس و جمعیت حمایت از بهبود یافتگان از مهمانشهر های مهاجر میبد و صحابه اردکان

 کمیته هماهنگ کننده امور سازمان های غیر دولتی  به همراه روسای کشوری سازمان های ریلیف اینترنشنال سازمان پناهندگی نروژی و موسسه سکوآ از مهمانشهر های مهاجر میبد و صحابه اردکان  بازدید بعمل آوردند .

 آقای پرویزی ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی به مدیران سازمان های غیر دولتی بین المللی  بیان‌ کردند : امروز پناهندگان در کشور جمهوری اسلامی ایران از نعمت بسیار بزرگی برخوردار می باشند به وضوح حضور دولتمردان در کنار پناهندگان مانند یک برادر دینی مشهود می باشد. و بعنوان مهمانی که بیش از ۴۰ سال در این‌مملکت زندگی می کنند برای ما قابل احترام هستند. به وضوح از نزدیک شاهد ارتباطات خوب و عاطفی بین مهاجرین و پناهندگان و مجموعه مدیران استانی و کشوری هستیم.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین‌ خارجی استانداری یزد افزودند: تمامی دستور العمل ها و تعهدات بین‌المللی امروزه در راستای اهداف ملی و بین‌المللی جاری می باشد که در این زمینه به خوبی صورت گرفته و در کنار یکدیگر میتوانیم وظایف مشترک سازمانی را در راستای تسریع امور پناهندگان به خوبی به سرانجام برسانیم. ‌