روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

اهدا 38 تبلت به دانش آموزان استثنائی اتباع خارجی مقیم استان یزد

با همکاری سازمان ریلیف اینترنشنال تعداد 38 دستگاه تبلت به دانش آموزان استثنائی اتباع خارجی استان یزد اهدا گردید

به گزارش روابط عمومی اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد ، سعید پرویزی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد ، از اهدا و توزیع 38 تبلت بین دانش آموزان استثنایی اتباع و مهاجرین خارجی  با نیازهای ویژه خبر داد. این مراسم با حضور نمایندگان سازمان ریلیف اینترنشنال و موسسه کنشگران توسعه پارس در محل اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی برگزار گردید