روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور:


به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور:بازه دوم مرحله پنجم طرح بیمه سلامت برای تمامی پناهندگان دارای کارت آمایش به مدت 10 روز از تاریخ 1 تیرماه 1398 آغاز می گردد .
 
پناهندگان آسیب پذیر

تمامی پناهندگانی که در مرحله چهارم طرح بیمه سلامت دفترچه رایگان دریافت نموده اند، می بایست به نزدیک ترن دفتر پیشخوان دولت (سراسر کشور) مراجعه نموده و دفترچه خود را تمدید کنند.
 
سایر پناهندگان

سایر پناهندگان نیز می توانند به دفاتر پیشخوان دولت(سراسر کشور) مراجعه نموده و در این طرح ثبت نام نمایند. دومین بازه زمانی جهت ثبت نام به مدت 10 روز از تاریخ 1 تیرماه 1398 می باشد. بازه زمانی بعدی ثبت نام متعاقبا اعلام خواهد شد.
دفترچه بیمه این اقشار به مدت 12 ماه از تاریخ ثبت نام معتبر خواهد بود.