مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد:

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد:طرح ارزیابی خانوارهای زن سرپرست ساکن در مناطق شهری استان یزد که مشترکا توسط برنامه جهانی غذا و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برنامه ریزی شده است  با هماهنگی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی از پانزدهم اردیبهشت ماه سالجاری در استان به اجرا در خواهد آمد.
سعید پروزی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد در جلسه مشترک اجرای طرح فرایند ارزیابی امنیت غذایی و آسیب پذیری اجتماعی و اقتصادی خانوارهای زن سرپرست پناهنده استان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات سازمان جهانی غذا و کمیساریایی عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به خدمات گسترده و بی نظیر ج.ا.ا ایران به پناهندگان که ناشی از فرهنگ ایرانی و اسلامی می باشد اشاره نمودند.

ایشان با اشاره به وظایف سازمان های بین المللی بویژه کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بر لزوم فعالیت بیشتر و ایفای نقش پررنگ تر این سازمان برای ایجاد بسترهای حل پایدار مسئله پناهندگی بویژه بازگشت داوطلبانه و عزتمندانه پناهندگان به کشورشان تاکید نمودند.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد به ضرورت برنامه ریزی های بیشتر در جهت بهبود وضعیت بهداشتی ، معیشتی و اجتماعی اقشار آسسیب پذیر پناهندگان و توجه بیشتر سازمان های بین المللی در اینخصوص تاکید نمودند.

سازماندهی و هدفمند نمودن پروژه های حمایتی و معیشتی، ایجاد چرخه آموزش و اشتغال با بهره مندی از ظرفیت کلیه موسسات خارجی فعال در استان استان از دیگر مسائل طرح شده در این جلسه بود.