سفر مشاور ریاست محترم سازمان ملی مهاجرت و مسئول فن آوری اطلاعات اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملی مهاجرت به یزد

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، در این سفر یک روزه آقایان خال و سراوانی مشاور ریاست سازمان ملی مهاجرت بهمراه مسئول فن آوری اطلاعات اداره کل اتباع سازمان ملی مهاجرت، از اردوگاه مراقبتی وحدت، شرکت نرم افزاری سهند و مجموعه اداره بازدید و از نزدیک روند ارائه خدمات الکترونیک را بررسی و ارزیابی نمودند. در جلسه جمعبندی مقرر شد نسبت به رفع عیوب و به روزرسانی ،توسعه و تقویت خدمات الکترونیک با رویکرد خدمات غیر حضوری و رفع مشکلات کد یکتا و لینک شدن با سایر ارگانهای بررسی و اقدام گردد.