گزارش تصویری بازدید مدیر اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری از روند اجرای پروژه های عمرانی در شهرستان یزد

گزارش تصویری بازدید مدیر اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری از روند اجرای پروژه های عمرانی در شهرستان یزد