کمیته فنی بررسی موارد عمرانی ‌و اجتماعی و رفاهی مهمانشهرها

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، با حضور مدیرکل و کارشناس مسئول قسمت‌های مرتبط و مسئولین مهمانشهر موارد عمرانی ، بین الملل ،حراست فیزیکی ،امورات رفاهی و اجتماعی و.... مهمانشهرها مورد بحث و گفتگو قرار گرفت . در پایان مقرر شد کارشناسان اداره مستمرا در مهمانشهر حاضر و جلسات بصورت فصلی تداوم و مصوبات آن ارزیابی گردد همچنین مراتب در فرمانداری شهرستان ها با حضور مدیرکل و مسئولین شهرستان مطرح و از پتانسیل سایر ارگانهای شهرستان در ارائه خدمات استفاده گردد .