روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی:

نشست مشترک مدیر کل کمیته امداد با مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

این نشست به منظور بررسی و چگونگي نحوه ارائه خدمات معيشتي به خانوارهاي نيازمند و آسيب پذير اتباع خارجي  بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری يزد با  شجاعان مدیرکل كميته امداد امام خميني استان  در تاریخ ٣ اسفند ۱۴۰۰ در محل اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي برگزار گردید
این نشست به منظور بررسی و چگونگي نحوه ارائه خدمات معيشتي به خانوارهاي نيازمند و آسيب پذير اتباع خارجي  بحث و تبادل نظر صورت گرفت.