توسط مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد صورت گرفت:

تقدیر از مدیران و معلمان مدارس دارای دانش آموز اتباع خارجی

مهندس ابوالفضل خوشنويس مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي با بیان اینکه معلمان نقش سازنده ای در عرصه های علمی و فرهنگی کشور ایفا می کنند افزود نظام تعليم و تربيت مي تواند نقش ارزنده اي در ترغيب دانش آموز اتباع خارجي جهت بازگشت به موطن خويش و سرافرازي كشور افغانستان داشته باشند.

به گزارش روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي بزد،مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري يزد به همراه اعضاي كارگروه فرعي اتباع خارجي استان ، دوشنبه ١٩ ارديبهشت با حضور در دبستان بهادري شهر يزد ضمن تبریک هفته معلم از مدیران و معلمان این مدارس تقدير كردند.

مهندس ابوالفضل خوشنويس مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي با بیان اینکه معلمان نقش سازنده ای در عرصه های علمی و فرهنگی کشور ایفا می کنند افزود نظام تعليم و تربيت مي تواند نقش ارزنده اي در ترغيب دانش آموز اتباع خارجي جهت بازگشت به موطن خويش و سرافرازي كشور افغانستان داشته باشند.