روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

تشکیل جلسه کارگروه کفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی

سعید پرویزی از تلاشهای مستمر و اقدامات بعمل آمده در ارائه خدمات به اتباع خارجی توسط دفاتر کفالت تقدیر نمودند و همچنین با عنایت به اجرای طرح های متعدد به اهمیت تعامل در جهت تسهیل امور اشاره و بر ضرورت جدیت هرچه بیشتر مدیران دفاتر در این حوزه تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد  جلسه کارگروه کفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی  برگزار شد

 مدیرکل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد و رئیس کارگروه کفالت استان با اشاره به جایگاه کارگروه کفالت اقامت و اشتغال و حضور دستگاههای متولی در زمینه نظارت بر اقامت و اشتغال اتباع خارجی این جلسات به صورت مستمر در طول سال تشکیل می گردد

سعید پرویزی از تلاشهای مستمر و اقدامات بعمل آمده در ارائه خدمات به اتباع خارجی توسط دفاتر کفالت تقدیر نمودند و همچنین با عنایت به اجرای طرح های متعدد به اهمیت تعامل در جهت تسهیل امور اشاره و بر ضرورت جدیت هرچه بیشتر مدیران دفاتر در این حوزه تاکید کرد.

وی ضمن تاکید بر برنامه ریزی جهت واگذاری هرچه بیشتر ارائه خدمات از طریق دفاتر کفالت، بر نظارت و بازرسی مستمر از این دفاتر تاکید کرد.