روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد:

برگزاری نشست تخصصی بررسی موضوع " مهاجرت اتباع خارجی" با همکاری دانشگاه یزد

سعید پرویزی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در این جسه موضوع مهاجرت را از جمله مباحث مهم و روز استان یزد دانست که استفاده از ظرفیت های بسیار خوب نخبگان دانشگاهی و مشارکت سازمانهای مردم نهاد در مدیریت و ساماندهی امور اتباع خارجی بدیهی و ضروری بنظر میرسد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد ؛ نشست تخصصی بررسی موضوع  مهاجرت اتباع خارجی با حضور جمعی از اعضای هیات علمی کانون تفکر سلامت اجتماعی دانشگاه یزد ، سازمانهای مردم نهاد و مسولین دستگاههای مرتبط، بمنظور نحوه مدیریت و ساماندهی امور اتباع خارجی مقیم استان برگزار گردید

سعید پرویزی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در این جسه موضوع مهاجرت را  از جمله مباحث مهم و روز استان یزد دانست که استفاده از ظرفیت های بسیار خوب نخبگان دانشگاهی و مشارکت سازمانهای مردم نهاد در مدیریت و ساماندهی امور اتباع خارجی بدیهی و ضروری بنظر میرسد.

وی تعریف عناوین و طرح های تحقیقاتی و کاربردی دانشگاهی در زمینه بررسی مهاجرت اتباع خارجی را از اهداف این جلسه بیان نمود.