اولین نشست هم اندیشی علما و متخصصین فرق و مذاهب اسلامی اتباع استان یزد در حوزه علمیه پیامبر اعظم (ص)برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد،اولین نشست هم اندیشی علما و متخصصین فرق و مذاهب اسلامی اتباع استان یزد در حوزه علمیه پیامبر اعظم(ص)برگزار شد. با توجه به این که بحث اصلی این جلسات وحدت بین مذاهب اسلامی است قرار شد ماهیانه نشست های هم اندیشی برگزار گردد،و مطالب بیان شده توسط اساتید فریقین پس از تدوین و تایید علما به‌صورت کتاب چاپ گردد. توافق شداین نشست ها به صورت ماهانه با حضور متخصصین اتباع و مفام(مجمع فرق و ادیان و اقوام و مذاهب) استان یزدبرگزار گردد.