روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

کلنگ زنی و آغاز عملیات پروژه های عمرانی در مهمانشهر میبد

این پروژ ه ها شامل ایجاد بلوار ، تعویض شبکه آبرسانی داخلی ، اصلاح روشنایی معابر و ایجاد فضای سبز می باشد که با یاری خداوند متعال در دهه فجر به بهر ه برداری خواهد رسید..

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد: با حضور سعید پرویزی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد و نیز جمعی از مسئولین شهرستان عملیات عمرانی پروژ ه های عمرانی در مهمانشهر مهاجر میبد آغاز گردید.

این پروژ ه ها شامل ایجاد بلوار ، تعویض شبکه آبرسانی داخلی ، اصلاح روشنایی معابر و ایجاد فضای سبز می باشد که با یاری خداوند متعال در دهه فجر به بهر ه برداری خواهد رسید..