روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

نشست مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی سیستان و بلوچستان با مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد

در این جلسه اهم موارد ارتقاء و بررسی زمینه های همکاری فیما بین و راهکارهای ساماندهی امور اتباع خارجی متردد بین دو استان هماهنگی و انجام تعامل بین دستگاهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد: داودی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی سیستان و بلوچستان  با حضور در اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی با سعید پرویزی مدیرکل اموراتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد دیدار و گفتگو نموند.

سعید پرویزی در این دیدار به تشریح وضعیت اتباع خارجی مقیم استان پرداخت  و همکاری و تعامل ارزنده اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان سیستان و بلوچستان  در اجرای طرح های طرد  اتباع خارجی غیر مجاز تقدیر و تشکر نمود.

در این جلسه اهم موارد ارتقاء و بررسی زمینه های همکاری فیما بین و راهکارهای ساماندهی امور اتباع خارجی متردد بین دو استان  هماهنگی و انجام تعامل بین دستگاهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.