روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی:

نشست مدیر کل اتباع با مدیران دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی برگزار شد.

"خوشنويس" مديركل و رئيس كارگروه كفالت دفاتر اتباع خارجي فعاليت و تعامل دفاتر خدمات اتباع خارجي را با اداره اتباع خارجي مناسب دانسته و ابراز اميدواري كرد همچنان تعاملات با قدرت و جديت ادامه يابد تا زمينه ساماندهي بهتر اجراي قانون و قانونمند نمودن اتباع و جلب رضايت حداكثري شهروندان در استان فراهم گردد. 

نشست مهندس خوشنويس مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری يزد با مدیران دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان در این اداره کل برگزار گردید . "خوشنويس" مديركل و رئيس كارگروه كفالت دفاتر اتباع خارجي فعاليت و تعامل دفاتر خدمات اتباع خارجي را با اداره اتباع خارجي مناسب دانسته و ابراز اميدواري كرد همچنان تعاملات با قدرت و جديت ادامه يابد تا زمينه ساماندهي بهتر اجراي قانون و قانونمند نمودن اتباع و جلب رضايت حداكثري شهروندان در استان فراهم گردد. 

در ابتداء این جلسه دوران رئیس انجمن دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان گزارشی از عملکرد دفاتر ارایه نمودند . 

در این نشست پیرامون عملکرد دفاتر در استان نيز بحث و تبادل نظر صورت گرفت .