روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

نشست جمع بندی سفر کمیته هماهنگ کننده امور سازمان های غیر دولتی به همراه روسای کشوری سازمان های ریلیف اینترنشنال سازمان پناهندگی نروژی و موسسه سکوآموسسه سکوآ در ج.ا.ا و نماینده محترم کمیته بین المللی صلیب سرخ

در این‌ نشست آقای ساسانی مشاور مدیر کل وزارت کشور در امور بین الملل اتباع وزارت کشور ، آقای پرویزی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی  استانداری یزد، خانم ویریندادار مدیر کشوری سازمان ریلیف اینترنشنال, آقای فیلیپ لوزینسکی رئیس کشوری سازمان پناهندگی نروژی خانم سوزان گرلاخ رئیس کشوری موسسه سکوآ در ج.ا.ا ، نماینده محترم کمیته بین المللی صلیب سرخ و هیئت همراه حضور داشتند برگزار گردید.