روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی اسانداری یزد: با هماهنگی و برنامه ریزی دفتر بازرسی استانداری یزد و در راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تحقق مصادیق حقوق شهروندی و بمنظور تعامل بیشتر با مردم و پاسخگویی به درخواست ها و مشکلات مردم شریف استان ،  مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت ( سامد) حضور یافت.

در این جلسه سعید پرویزی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد در زمان دو ساعته حضور در سامانه تلفنی سامد به تماس ها و درخواست های مرتبط با فعالیتهای این اداره پاسخ داد.