حضور مدیرکل و کارشناسان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد در اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملي مهاجرت

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، مدیر کل، معاون و کارشناسان اداره با حضور در اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملی مهاجرت، جلساتی با مدیران و کارشناسان این اداره کل برگزار و پیگیری امور محوله و هماهنگی لازم صورت گرفت. همچنین در این جلسه بلوکیان مدیرکل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملي مهاجرت، با تشریح اوضاع منطقه خصوصا افغانستان و وضعیت اتباع مجاز و غیر مجاز داخل کشور و تاثیرات امنیتی و اجتماعی و فرهنگی مواردی مطرح و مراتب و مشکلات با کارشناسان اداره اتباع یزد مورد بحث قرار گرفت.