روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد: جلسه بررسی تسهیل فعالیت اقتصادی اتباع خارجی سرمایه گذار و سپرده گذار در بخش های مختلف اقتصادی در اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی تشکیل گردید.

در این جلسه به نحوه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمایه داران خارجی که قصد فعالیت اقتصادی به میزان حداقل 250 هزار دلار در قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران را دارند پرداخته شد.