روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري يزد

بازدید مدیر کل و رییس دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل از مهمانشهر انصار تفت

در اين سفر ضمن بازديد از بخش هاي مختلف مهمانشهر از پايگاه سلامت،مراكز خريد،انبار نگهداري مواد غذايي،مدارس و منازل پناهندگان بازديد بعمل آمد

به گزارش روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري يزد؛بازديد خوشنويس مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي يزد به همراه جميل شاهو رييس دفتر كميساريايي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان  از مهمانشهر انصار تفت و پروژه هاي سه جانبه انجام شده در مهمانشهر در  روز دوشنبه مورخ ١٤٠٠/١١/٢٨ صورت بعمل آمد،

در اين سفر ضمن بازديد از بخش هاي مختلف مهمانشهر از پايگاه سلامت،مراكز خريد،انبار نگهداري مواد غذايي،مدارس و منازل پناهندگان بازديد بعمل آمد