روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد:

بازدید مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد از بخش های مدیریت اتباع خارجی در استان کرمان

در این ماموریت و بازدید ضمن دیدار و جلسه با استاندار کرمان ، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان، از مهمانشهرهای رفسنجان ، بردسیر و اردوگاه مراقبتی  و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی  کرمان بازدید بعمل آمد.

مهندس ابوالفضل خوشنویس مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد و هیئت همراه عصر روز سه شنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ وارد استان کرمان و به همراه مهندس مهدلو ترکمانی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان و کارشناسان مربوطه از بخش های مختلف مدیریت اتباع خارجی در استان کرمان  بازدید بعمل آوردند.
در این ماموریت و بازدید ضمن دیدار و جلسه با استاندار کرمان ، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان، از مهمانشهرهای رفسنجان ، بردسیر و اردوگاه مراقبتی  و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی  کرمان بازدید بعمل آمد.