روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

گزارش تصویری:بازدید از روند اجرای پروژه های عمرانی در مهمانشهرهای اردکان و میبد

گزارش تصویری:بازدید از روند اجرای پروژه های عمرانی در مهمانشهرهای اردکان و میبد

گزارش تصویری:بازدید مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد از روند اجرای پروژه های عمرانی در مهمانشهرهای اردکان و میبد