روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

نشست مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی با مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان

در این نشست اهم موارد ارتقاء هماهنگی و تعامل بین دستگاهی و تدوین راه کارهای اجرایی موثردر تشدید گشت بازرسی اشتغال اتباع خارجی مورد بررسی و قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد: عماد تشکری مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان با حضور در اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی با سعید پرویزی مدیرکل اموراتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد دیدار و گفتگو نموند.

سعید پرویزی در این دیدار به تشریح وضعیت اشتغال اتباع خارجی مقیم استان پرداخت  و همکاری و تعامل اداره کل تعاون ، کار رفاه اجتماعی استان در اجرای طرح های ساماندهی اشتغال اتباع خارجی تقدیر و تشکر نمود.

در این جلسه اهم موارد ارتقاء هماهنگی و تعامل بین دستگاهی و  تدوین راه کارهای اجرایی موثردر تشدید گشت بازرسی اشتغال اتباع خارجی مورد بررسی و قرار گرفت.