روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

نشست رئیس سازمان مدیریت آرامستان های استان با مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

محمد حسن مرادی رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد با حضور در اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی با سعید پرویزی مدیرکل اموراتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد درخصوص ساماندهی قبور اتباع و مهاجرین خارجی دیدار و گفتگو نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد:محمد حسن مرادی رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد  با حضور در اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی با سعید پرویزی مدیرکل اموراتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد  درخصوص ساماندهی قبور اتباع و مهاجرین خارجی دیدار و گفتگو نمود.