اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد:

جهت دانلود مطالب روی موارد زیر کلیک نمایید.

 مطالب توصیه های بهداشتی

توصیه های تغذیه ای

پرسش و پاسخ های رایج ویروس کرونا

پمفلت مقابله با ویروس کرونا