روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد:

به گزارش روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي يزد با توجه به تلاش جمهوري اسلامي ايران در ارتقاء سطح دانش و كسب مهارت هاي لازم در حرفه هاي مختلف براي اتباع خارجي و همچنين پيرو توافقات سه جانبه بين اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي، سازمان فني و حرفه اي و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در سال جاري دوره هاي مختلف فني و حرفه اي براي پناهندگان استان يزد در نظر گرفته شده است تا از اين طريق پشتوانه اي براي ایجاد اشتغال اتباع خارجي در هنگام بازگشت به موطن خويش ايجاد گردد، بنابراين گزارش ثبت نام دوره هاي آموزشی تا 18خرداد 1398و با مراجعه پناهندگان متقاضی شرکت در دوره (دارندگان کارت آمایش 13)به واحدهای فنی و حرفه ای خواهران(شهرهای یزد، اردکان و میبد)  و برادران (اردکان و میبد) انجام خواهد گرفت.
در سال جاري با توجه به توافقات صورت گرفته، در شهرستان يزد، اردکان و میبد دوره های آموزشی متنوعی برای خانمها وآقایان به شرح جدول ذیل در نظر گرفته شده است.

دوره های آموزشی فنی و حرفه ای سال 1398