روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی اسانداری یزد: : سعید پرویزی مدیرکل اموراتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد با حضور در اداره کل آموزش و پرورش استان با موحدی مدیر کل آموزش و پرورش استان و معاونین ایشان دیدار و گفتگو نمود.

در این دیدار سعید پرویزی به ضرورت افزایش پوشش آموزشی و ارتقاء دانش اقشار مختلف اتباع و مهاجرین خارجی تاکید کرد و افزود آموزش و پرورش یکی از ارکان مهم و بنیادی در رشد همه جانبه ، کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی خانواده ها می باشد

در این جلسه به بررسی زمینه و راهکارهای افزایش تعاملات و همکاری های آموزشی در حوزه اتباع خارجی در بخش های مختلف ابتدایی ، متوسطه ، نهضت سواد آموزی و آموزش استثنایی پرداخته شد.