روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی : در نشست مشترکی با حضور دکتر محمودی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور سعید پرویزی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد، سوزان گرلاخ نماینده مؤسسه آلمانی سکوا و جمعی از مدیران کشوری و استانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مطالبات حوزه اشتغال استان پیگیری شد.
 
تأمین تجهیزات و امکانات مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان، آموزش مربیان، ساخت کارگاهها و مراکز مهارتی و ... از مهمترین خواسته های این جلسه بود.
 
آموزشهای فنی و حرفه ای در کارآفرینی و اشتغالزایی برای نیروی جویای کار و نیز ارتقاء مهارت شاغلین در بازار کار و خدمات، نقش و جایگاه ویژه ای دارند و لذا تامین ملزومات ایفای این نقش مهم، رسالت و وظیفه هر مسئولی در هر رده و سطحی می باشد.