روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی:

بازدید مشاور مدیر کل و دستیار وزیر محترم کشور و هیات همراه از مهمانشهر های استان

بازدید میدانی مشاور مدیر کل و دستیار وزیر محترم کشور و هیات همراه از مهمانشهر ها و بخش های مختلف امور اتباع و مهاجرین خارجی استان یزد و بررسی وضعیت و مشکلات موجود صورت گرفت.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد : بازدید میدانی مشاور مدیر کل و دستیار وزیر محترم کشور و هیات همراه از مهمانشهر ها و بخش های مختلف امور اتباع و مهاجرین خارجی استان یزد و بررسی وضعیت و مشکلات موجود صورت گرفت.

در این بازدید ، مهمانشهرهای مهریز ، تفت ، میبد و اردکان ، اردوگاه مراقبتی ، برخی کارگاه های معیشتی ، نقاتگاهها ، بازارچه ها ، مدارس و ... مورد بازدید میدانی قرار گرفت و ظرفیت ها ، توانمندیها و چالشهای موجود بازدید میدانی قرار گرفت و ظرفیت ها ، توانمندیها و چالشهای موجود با حضور مسئولین شهرستانی و معتمدین مهاجرین خارجی ، طرح و بررسی گردید.